Pindstrup Varmeværk AMBA

6. maj 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Indkaldelse til to gange ekstraordinær generalforsamling i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A.

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. til afholdelse i Landbohjemmet, mandag den 27/5 2019 kl. 19.00.

 

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens forslag om fusion mellem Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. og Auning Varmeværk A.m.b.A.

 3. Eventuelt.

Det kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, indkaldes der til endnu en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden mandag d. 3/6 kl. 19.00 i Landbohjemmet

 

Ad. 2. Bestyrelsens forslag om fusion med Auning Varmeværk A.m.b.A.

 

Bestyrelsen for Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. har stillet forslag om en fusion med Auning Varmeværk A.m.b.A.

 

Bestyrelsen har i samarbejde med bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.A. udarbejdet en fusionsaftale med tilhørende fusionsbalance. Fusionsaftalen i sin helhed, kan ses på Pindstrup Varmeværk hjemmeside. Aftalens vigtigste punkter er:

 

 • Fusionen omfatter Auning Varmeværk A.m.b.A. (fortsættende) og Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. der begge indgår i fusionen som ligeværdige parter.

 • Det er bestyrelsernes vurdering, at den påtænkte fusion vil medføre administrative lettelser i begge varmeværker, der allerede inden fusionen indgår i et samarbejde.

 • Bestyrelserne er endvidere enige om, at de to varmeværkers forsyningsområder på sigt skal have ens varmepriser.

 • For at sikre, at fusionen ikke medfører økonomisk belastning for forbrugerne i Auning Varmeværk A.m.b.A., hvilket vil være i strid med § 20, stk. 7, i lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 (varmeforsyningsloven), er bestyrelserne enige om, at forbrugerne i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. skal betale et fast overgangsbidrag på DKK 10.000 fordelt over en periode på fem år.

 • Det er en forudsætning, at fusionen godkendes Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, idet de to varmeværkers forsyningsområder sammenlægges til et forsyningsområde, og idet kommunerne har afgivet kommunegarantier for varmeværkernes lån. Der er indsendt ansøgning om tilladelse til begge kommuner.

 • Det er ligeledes en forudsætning, at generalforsamlingerne i begge varmeværker godkender fusionen i henhold til det enkelte varmeværks vedtægter.

 • Med virkning fra fusionsdatoen indtræder andelshaverne i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. som andelshavere i Auning Varmeværk A.m.b.A. med de samme rettigheder og forpligtigelser som Auning Varmeværk A.m.b.A.’s andelshavere (forbrugerne). Med virkning fra dette tidspunkt opkræves samme priser, jf. dog det angivne om overgangsbidrag.

 • Varmeforbrugerne i begge værker betaler indtil fusionsdatoen de respektive varmepriser som bestyrelserne har fastsat for 2018/19. Priser for 2019/20 fastsættes af de to nuværende bestyrelser i fællesskab.

 • Fusionen gennemføres med virkning fra 1. juli 2019.

Konsekvenserne for ledelsens sammensætning er nærmere beskrevet under Valg af bestyrelse og suppleanter

 

Bestyrelsen opfordrer alle interessenter til at gennemgå fusionsaftalen.

 

 

Som led i den foreslåede fusion har selskabets bestyrelse stillet forslag om, at der vedtages en gennemgribende ændring af selskabets vedtægter. Dette indbefatter en ændring af følgende forhold:

 

 • Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. optages som nyt binavn.

Ny ordning for varmeværkets ledelse, jf. nærmere om det under Valg af bestyrelse og suppleanter

 

 • Udkast til reviderede vedtægter kan ses på Pindstrup Varmeværks hjemmeside.

Bestyrelsen opfordrer alle interessenter til at gennemgå forslaget til reviderede vedtægter.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter

 

Som led i den foreslåede fusion har selskabets bestyrelse stillet forslag om, at der vedtages en ny ordning for varmeværkets ledelse. De vigtigste punkter er:

 

 • Bestyrelsen i Auning Varmeværk A.m.b.a. fortsætter som udgangspunkt uændret efter fusionen.

 • Bestyrelsen for Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. har dog ret til at udpege op til 2 nye medlemmer af bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.A. efter fusionen. Disse medlemmer udpeges for en periode på 2 år frem til den 31. december 2020 og er første gang på valg på den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2020. Der er mulighed for at forlænge denne periode med 1 år frem til den 31. december 2021 den ordinære generalforsamling for 2020.

 • Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har begge ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, hvis den enkelte kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Disse bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen med samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Med Venlig Hilsen

Pindstrup Varmeværk

www.pindstrup-varmevaerk.dk

Mail pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk