Pindstrup Varmeværk AMBA

6. maj 2019

Udkast til vedtægter for Auning Varmeværk


                                 VEDTÆGTER

 

FOR

 

             AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A.


§ 1 Navn og hjemsted

 

1.1

Selskabets navn er Auning Varmeværk A.m.b.A.

 

1.2

Selskabets binavn er Pindstrup Varmeværk A.m.b.A.

 

1.3

Selskabets hjemsted er Norddjurs Kommune

§ 2 Formål og forsyningsområde 2.1

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Auning og Pindstrup i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

 

2.2

Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

 

2.3

Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

 

2.4

Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

 

§ 3 Andelshavere

 

En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:

 

1)       Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.

2)       Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.

3)       Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.

4)       Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.

5)       En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

6)       Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.

 

3.2

Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.


3.3

Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.

 

3.4

Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

 

3.5

Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere m.fl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.

 

3.6

Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4.1

Selskabet har ingen andelskapital.

 

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

 

5.1

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

 

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

 

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

 

5.2

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 

a)       Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.

b)       Eventuelt skyldige bidrag.

c)       Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

d)       Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.


 

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

 

e)       En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

 

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeflade osv. i regnskabsåret inden opsigelsen.

 

5.3

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

 

5.4

Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling 6.1

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

 

6.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

6.3

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

 

6.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1)       Valg af dirigent.

2)       Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.

3)       Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4)       Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5)       Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6)       Forslag fra bestyrelsen.

7)       Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.

8)       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9)       Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10)    Valg af revisor.

11)    Eventuelt.


 

6.5

Medlemmerne har en stemme for hver ejendom, der er tilsluttet værket. Har ejendommen flere ejere, kan kun én repræsentere ejendommen og stemme på generalforsamlingen. Boligforeninger og lignende har en stemme pr. afdeling med eget tinglyst skøde og med minimum 6 huse eller lejligheder.

 

6.6

Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt til administrator eller anden til ejendommen knyttet person. I tilfælde af sygdom eller bortrejse kan stemmeretten udøves ved fuldmagt til medlemmets ægtefælle eller myndigt barn.

 

Bortset herfra kræves personligt fremmøde. Ingen fuldmagt er gyldig uden ejerens personlige underskrift,  og enhver fuldmagt skal ved generalforsamlingens begyndelse forelægges dirigenten for at opnå gyldighed. Ingen person kan stemme med mere end en fuldmagt.

 

6.7

Det er en forudsætning for udøvelse af stemmeretten, at der pr. 31. december ikke henstår uberigtigede restancer.

 

6.8

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

6.9

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

 

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

 

6.10

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

6.11

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

 

6.12

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.


6.13

Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

6.14

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

 

6.15

Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

 

§ 7 Bestyrelse

 

7.1 Bestyrelse

 

Selskabets bestyrelse består af 5 til 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som alle skal være medlemmer af selskabet.

 

I en overgangsperiode har den hidtidige bestyrelse for Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. ret til at udpege 2 af de generalforsamlingsvalgte medlemmer direkte. Disse medlemmer udpeges for en periode frem til den 31. december 2020 og er første gang på valg på den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2020.

Bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.A. har mulighed for at forlænge denne periode med 1 år frem til den 31. december 2021. I denne periode vælges alene 5 af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen.

 

Derudover kan kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune hver udpege et bestyrelsesmedlem, hvis den enkelte kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Disse bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen med samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det kommunale medlem udpeges for en 2-årig periode, svarende til den i varmeværket gældende valgperiode.

 

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 9 medlemmer. Vælger kommunalbestyrelserne ikke at udpege bestyrelsesmedlemmer, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med op til to medlemmer.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, jf. § 8. Hvert andet år afgår formanden.

 

Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige medlemmer ved lodtrækning 2. gang og ellers i den rækkefølge, medlemmet er valgt.

 

De bestyrelsesmedlemmer, som kommunalbestyrelserne har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelserne.

 

7.2. Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.


Genvalg kan finde sted.

 

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1.

 

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

 

7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse 8.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv

sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan modtage honorar for sit arbejde.

 

8.2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

8.3

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

 

8.4

Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.

 

8.5

Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.

 

8.6

Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

 

8.7

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

 

8.8

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden. Dette gælder også ved lysning eller aflysning eller meddelelse om rykningspåtegninger på servitutbestemmelser vedrørende medlemmernes ejendomme.


Ved køb, salg og pantsætning af selskabets faste ejendom eller ved optagelse af lån til selskabet tegnes dette af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsen er bemyndiget til - i det omfang den måtte finde det nødvendigt - at optage lån og kreditter under forudsætninger af, at der finder tilsvarende investeringer sted i de værket tilhørende bygninger, anlæg eller ledningsnet m.v.

 

8.9

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision 9.1

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

 

9.2

Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

 

9.3

Så længe Norddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen.

 

Så længe Syddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab endvidere indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen.

 

Uden kommunalbestyrelsernes samtykke kan hverken bestyrelse eller generalforsamling træffe bestemmelse om overførelse af underskud fra et regnskabsår til et andet.

§ 10 Selskabets opløsning 10.1

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om

vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 

10.2

Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

 

10.3

Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.

 

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den / 2019.

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk