Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

 

Hent Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering som pdf.

 

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for  leveringsforholdet mellem Pindstrup Varmeværk CVR. 20486015 og ejeren af  ejendommen, der ef-ter eget ønske eller ved tilslutningspligt er  tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold  til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte  FORBRUGER findes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en  selvstændig varmemåler, der ejes af VÆRKET, skal betaling for varme -  på ejerens anmodning - ske i et direkte kundeforhold mellem VÆRKET og  FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsbolighaver eller  lejer.

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer.

Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er VÆRKET uvedkommende.

1.3 Det retslige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden  gennem "Alminde-lige bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt  gennem ”Vedtægter” (forbruger-ejede fjernvarmeværker), ”Tekniske  bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Takst-blad”, ”Aftale om  fjernvarmelevering” og ”Velkomstbrev”.

1.4 I forbindelse med ejer-/lejerskifte fremsender VÆRKET et  ”Velkomstbrev” til FORBRUGEREN, med oplysning om FORBRUGERENs indtræden i  aftaleforholdet.

 

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning,  og såfremt tekni-ske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan  der etableres fjernvarmefor-syning. VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen  fremsendes skrift-ligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen. I områder med  tilslutningspligt giver kom-munen pålæg om, hvornår tilslutning senest  skal finde sted.

2.3 Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for  etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres  VÆRKET let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse, jf. 5.1.

2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på  ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal  dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler  ejeren.

2.5 VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre  fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning  af ejendommen samt til eventuel for-syning af andre ejendomme, for så  vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller  grundens udnyttelse.

VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er  ansvarlig for ska-der, der sker som følge af dette ledningsnets  etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor VÆRKET til enhver tid skal  have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.

Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller  grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET  anvende ekspropriati-onsreglerne i varmeforsyningsloven.

Tilslutningsbidrag 2.6  Ejeren betaler tilslutningsbidrag, jf. VÆRKETs takstblad, for at blive  tilsluttet varme-forsyningen. Tilslutningsbidraget består af  investeringsbidrag og stikledningsbidrag. Bidraget skal betales, inden  stikledningen etableres.

Investeringsbidrag 2.7  Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af VÆRKET. På  VÆRKETs for-anledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til  brug for beregning af bidrag.

2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har  indflydelse på be-regning af investeringsbidraget, har ejeren pligt til,  inden ændringen, skriftligt at meddele dette til VÆRKET. I sådanne  tilfælde kan VÆRKET opkræve supplerende in-vesteringsbidrag. VÆRKET  forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.

Byggemodningsbidrag 2.9  VÆRKETs bestyrelse/ledelse kan beslutte, at der skal opkræves  byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.  Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i  forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre  VÆRKETs faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i  udstykningsområdet. Evt. opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af  VÆRKETs takstblad og skal betales inden etablering af hovedledningen.

Stikledning/stikledningsbidrag 2.10  Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen  til ejendom-mens hovedhaner, benævnes i det følgende som  "stikledningen".

Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af VÆRKETs takstblad. Den faste del af betalingen for stikledningen indgår i investeringsbidraget, mens den vari-able del betales ud fra den fysiske længde af stikledningen, målt i traceet, fra ejen-dommens skel og ind til soklen på ejendommen.

VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, under hensynta-gen til tekniske forhold. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres.

2.11 Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedha-ner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum.

Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET.

2.12 VÆRKET kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis VÆRKET finder det hensigtsmæssigt.

2.13 Det er ikke tilladt FORBRUGEREN at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må FORBRUGEREN nødvendigvis foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for FORBRUGERENs regning.

Det er FORBRUGERENs ansvar, at stikledning og installation til hver en tid efter etab-leringen opfylder de almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for VÆRKET.

Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af VÆRKET efter aftale med ejeren og for dennes regning, jf. 2.10.

2.14 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET efter nærmere aftale med FORBRUGEREN. De faktiske udgifter hertil betales af FORBRUGEREN.

2.15 VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGERs ejendom.

Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

Ejerskifte/lejerskifte 2.16 Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet, underskrevet af såvel hidtidig som ny ejer, fremsendes til VÆRKET.

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. 6.9. Den hid-tidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers for-pligtelser over for VÆRKET, med de rettigheder og pligter der følger af værkets vedtægter, almindelige leveringsbestemmelser mv. VÆRKET fremsender et ”Velkomstbrev” til den nye ejer.

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles VÆRKET. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet fremsendes til VÆRKET.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til VÆRKETs opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i for-bindelse med fraflytningen. VÆRKET fremsender et ”Velkomstbrev” til den nye lejer.

Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil VÆRKET har modta-get meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af VÆRKET.

Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takstblad. Se endvidere pkt. 6.12.

2.17 Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt eventuel aflæsningsbog kan rekvi-reres på VÆRKET.

Udtrædelsesvilkår 2.18 Ejere indtrådt før 1. januar 2010: Ejere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af VÆRKET med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Ejere indtrådt fra og med den 1. januar 2010: Ejere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af VÆRKET med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

2.19 På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale:

 1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
 2. Eventuelt skyldige bidrag
 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelings-ledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet
 4. VÆRKETS omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den ud-trædendes varmeforsyning.
  Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye forbrugere, kan endvidere opkræves:
 5. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørel-sen beregnes som den udtrædendes andel af VÆRKETS samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af VÆRKETS anlægsudgifter, med fradrag af foretagne af-skrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af VÆRKETS sam-lede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

2.20 En udtrædende ejer har ikke krav på nogen andel af VÆRKETS formue. . 2.21 Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade led-ningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.

 

3. Drift og vedligeholdelse af anlæg

3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af VÆRKET kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf. "Tekni-ske bestemmelser for fjernvarmelevering".

3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjern-varmevand fra anlægget.

3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer respektive varmevek-sler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjervarmevandet afkøles i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

3.4 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENs regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation bør anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør.

3.6 VÆRKET har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson.

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i for-brugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og VÆRKET er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er VÆRKET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETs side. Erhvervsdrivende op-fordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.

3.7 VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for VÆRKETs kontrol.

VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8 VÆRKETs personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

3.9 VÆRKETs personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.

3.10 FORBRUGEREN er - såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side - ansvarlig for beskadigelse af VÆRKETs ejendom.

3.11 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer med et varsel, jf. 8.3.

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne.

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.

 

4. Tariffer

4.1 VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af VÆRKETs takst-blad. Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer.

4.2 FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

4.3 VÆRKET er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og om ændringer af disse.

 

5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning

5.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGER og VÆRK nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

5.2 Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET.

VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.

5.3 Uden VÆRKETs godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETs personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.

5.4 Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.

5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. VÆRKETs personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf. 3.9. VÆRKET anvender, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af måleren.

5.6 På VÆRKETs anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum. Ved installationer, hvor måleren er fjernaflæst, foretager VÆRKET selv aflæsning. FORBRUGEREN vil på forhånd modtage meddelelse om tidspunkt gennem dagspressen, ligesom det vil fremgå af VÆRKETs hjemmeside.

5.7 Modtager VÆRKET ikke en FORBRUGERs aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke op-nås ved VÆRKETs henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.

5.8 VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af FORBRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes af VÆRKET.

5.9 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for be-regnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregnings-perioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

5.10 VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf. 5.11. . 5.11 Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måle-område har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte afvigelser.

Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af VÆRKET, og afregning med FORBRUGEREN reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes Vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug.

5.12 Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have en formodning om, at måleren er beska-diget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette VÆRKET herom.

5.13 Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/løbende aflæsnin-ger, uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende VÆRKETs drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende be-lastning, løbsk måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice.

Der foretages alene hyppigere fjernaflæsninger efter aftale med den enkelte FORBRUGER.

 

6. Betaling m.v.

6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.

VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsæt-tes af VÆRKET.

6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 2 måneder efter årsaflæsningen, og senest 2 måneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet.

6.3 Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt for-brug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmein-stallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug. VÆRKET er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.

6.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Regningerne skal fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling ikke rettidigt, er FORBRUGEREN forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. VÆRKETs takstblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rente-lov. Gebyret, der dækker VÆRKETs omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere punkt 6.12 om Gebyrer.

6.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, frem-sender VÆRKET et rykkerbrev, hvoraf det fremgår:

 • at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive op-krævet rykkergebyr og renter,
 • at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets betalingsdato, vil sagen overgå til inkasso ved advokat, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr (fjernvarmeværkets egne omkostninger ved behandling af restancen), samt at der vil kunne afbrydes for forsyningen.
 • at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til VÆRKET i almindelig-hed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGEREN sideløbende med af-dragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.

6.6 Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår,

 • at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt
 • at restancen herefter overgår til inkasso ved advokat, hvilket indebærer, at for-syningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale for-valtning, eller
 • at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt be-talingsordning.
 • Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN.
 • Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt.

6.7 Opfylder FORBRUGEREN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

6.8 Forsyningen genoptages, når

 • restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genop-lukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller
 • der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller
 • der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.

6.9 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbin-delse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. 2.16.

Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt VÆRKET, at kundeforholdet ophører, jf. 2.16.

Depositum/anden sikkerhedsstillelse 6.10 VÆRKET kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at VÆRKET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til FORBRUGEREN.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af FORBRUGERENs forhold, inden der stil-les krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depositum, såfremt FORBRUGEREN, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et ure-gelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalings-fristerne.

Renter 6.11 Hvis VÆRKET ikke modtager sit tilgodehavende hos en FORBRUGER rettidigt, giver lovgivningen mulighed for at opkræve morarenter af restancebeløbet. I renteloven er fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer.

6.12 Standardgebyrer på el-, gas- og varmeområdet VÆRKET anvender følgende standardgebyrer:

 • Rykkerskrivelse*).
 • Inkassomeddelelse *)
 • Lukkebesøg *)
 • Genoplukning inden for normal åbningstid
 • Betalingsordning *)
 • Fogedforretning, udkørende
 • Flytteopgørelse ved selvaflæsning
 • Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
 • Nedtagning af måler
 • Genetablering af måler
 • Ekstraordinær måleraflæsning med regning
 • Udskrift af regningskopi
 • Målerundersøgelse på stedet
 • Udbringning af måler.

* ) Momsfrie gebyrer

Gebyrernes størrelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende taksblad.

6.13 Oversigten viser et forløb, hvor FORBRUGEREN ikke betaler rettidigt for den opkræve-de ydelse.

Ref. til alm. bestem. Tidligste dag Aktivitet Beskrivelse Fjernvarmeværkets gebyr
6.4 Dag 1 Regning (faktura) Mindst 14 dages betalingsfrist, over et månedsskifte. Ne
6.5 Dag 15 Rykkerbrev Rykker afsendes med mindst 10 dages betalingsfrist. Dansk Fjernvarme anbefaler, at der sendes ét rykkerbrev, hvorefter der søges indgået en betalingsordning. Udsendes flere rykkerbreve, skal hvert rykkerbrev have en betalingsfrist på mindst 10 dage. Der må maksimalt opkræves 3 rykkergebyrer for samme ydelse. Ja
    Betalingsordning FORBRUGEREN skal have mulighed for at indgå en betalingsordning. Ja
    Betalingsordning ikke overholdt Hvis betalingsordningen ikke overholdes overdrages tilgodehavendet til retslig inkasso (ved advokat). Nej (men omkostninger til advokat)
6.6 Dag 26 Inkassobrev Brev til FORBRUGEREN om, at tilgodehavendet er over-gået til retslig inkasso/udpantning. I inkassobrevet gøres opmærksom på tidspunkt for afbrydelse af forsyningen, og der gives et varsel for lukning, som bør være relativt kort, eksempelvis 5 – 8 dage. Ja
6.7 Dag 31 Lukkebesøg Besøg hos FORBRUGEREN, hvor der lukkes for forsy-ningen, og der afleveres et lukkebrev. FORBRUGEREN orienteres om betingelser for genop-lukning.
Hvis det bliver nødvendigt med assistance fra foged for at gennemføre lukkebesøget, kan der opkræves særskilt gebyr herfor – også kaldet ”udkørende foged-forretning”.
Ja


Ja
6.8   Genoplukning Efter betalt restance, indgåelse af betalingsordning eller sikkerhedsstillelse for fremtidigt forbrug, kan Forsyningen genoptages. Ja

 

7. Tilsyns – og klagemyndighed m.v.

For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er:

Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk post@energitilsynet.dk

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Tlf.: 3395 5785 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. Forbrugerklager kan rettes til:

Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5000 www.energianke.dk post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbruger- klager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flyt- teafregning, ejerskifte m.v.8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne.

8.1 Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” er vedtaget af: Pindstrup Varmeværk den 01/03-2114 og anmeldt til Energitilsynet.

Bestemmelserne træder i kraft den 01/03-2014

8.2 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. . 8.3 Ændringer Meddelelse om ændringer af ”Vedtægter”, ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Tekniske leveringsbestemmelser” og ”Takstblad” sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE - meddelelsen.

Aktuel information om VÆRKETs til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på VÆRKETs hjemmeside på adressen www.pindstrup-varmevaerk.dk. eller fås ved hen-vendelse til VÆRKET.

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk