Nyheder og drift

9. juli 2019

Fusion med Auning Varmrværk pr.01-07-2019

Til alle forbrugere i Pindstrup Varmeværk                              Pindstrup  30.06.2019

 

 

Vedr. fusion med Auning Varmeværk

 

Fusionen med Auning Varmeværk træder i kraft  01.07.2019. Efter denne dato skal al henvendelse vedr. drift og administration ske til:

Auning Varmeværk tlf. 86 48 38 89    Mobil: 40 75 16 89

Mail: varmeauning@mail.dk.

Den 30.06.19 er den sidste aflæsning   vedr. Pindstrup Varmeværk.

Henvendelse vedr. denne forbrugsaflæsning skal dog ske til Pindstrup Varmeværk

Der vil i juli måned komme en opgørelse der kun vedrører Pindstrup Varmeværk. Første rate vil ikke være med på denne opgørelse.

Opgørelsen vil blive sendt via betaling service (PBS)

Den første rate august 2019 vil blive opkrævet via Auning Varmeværk på et indbetalingskort via betalings service(PBS) som I selv skal tilmelde betalingsservice da der er påført ny forbrugsnumre.

Auning  Varmeværks   regnskabsår er fra 01/01 til 31/12. Der bliver lavet en aflæsning pr. 31/12 2019 hvor der vil komme en opgørelse for andet halvår 2019

Vi vil med denne skrivelse benytte lejligheden til at takke forbrugerne i Pindstrup Varmeværk for et godt samarbejde og håbe det bliver lige så godt med Auning Varmeværk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Pindstrup Varmeværk


29. maj 2019

Ekstraordinær generalforsamling 03/06-19

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 3/6-2019 .

Indkaldelse med dagsorden er husstands omdelt

Som lovet på den første generalforsamling vedlægges skema til udregning af pris forskellen ved fusion

  

Beregning på pris ved fusion alle priser er incl.moms        
               
  Kr./Mwh Rumafgift/ m2 Målerleje Fusionsbidrag til Auning pr.måned i 5 år      
Priser Auning  kr. 525,00 kr. 28,75 kr. 500,00        
Priser Pindstrup kr. 687,50 kr. 30,20 kr. 731,25        
               
               
               
Forbrug i Mwh/måned 2,06            
Antal m2 boligareal 184            
          Pr. måned i 10 måneder Pr. år 5 År
Din pris inden fusion kr.687,50/Mwh kr. 1.416,25 kr. 555,68 kr. 73,13   kr. 2.045,06 kr. 20.450,55 kr. 102.252,75
               
Din pris efter fusion kr. 525,00/Mwh kr. 1.081,50 kr. 529,00 kr. 50,00 kr. 250,00 kr. 1.910,50 kr. 19.105,00 kr. 95.525,00
               
Diff. efter fusion med Auning       -kr. 134,56 -kr. 1.345,55 -kr. 6.727,75

6. maj 2019

Udkast til vedtægter for Auning Varmeværk

                                 VEDTÆGTER

 

FOR

 

             AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A.


§ 1 Navn og hjemsted

 

1.1

Selskabets navn er Auning Varmeværk A.m.b.A.

 

1.2

Selskabets binavn er Pindstrup Varmeværk A.m.b.A.

 

1.3

Selskabets hjemsted er Norddjurs Kommune

§ 2 Formål og forsyningsområde 2.1

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Auning og Pindstrup i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

 

2.2

Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

 

2.3

Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

 

2.4

Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

 

§ 3 Andelshavere

 

En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:

 

1)       Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.

2)       Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.

3)       Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.

4)       Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.

5)       En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

6)       Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.

 

3.2

Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.


3.3

Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.

 

3.4

Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

 

3.5

Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere m.fl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.

 

3.6

Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4.1

Selskabet har ingen andelskapital.

 

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

 

5.1

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

 

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

 

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

 

5.2

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 

a)       Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.

b)       Eventuelt skyldige bidrag.

c)       Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

d)       Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.


 

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

 

e)       En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

 

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeflade osv. i regnskabsåret inden opsigelsen.

 

5.3

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

 

5.4

Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling 6.1

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

 

6.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

6.3

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

 

6.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1)       Valg af dirigent.

2)       Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.

3)       Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4)       Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5)       Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6)       Forslag fra bestyrelsen.

7)       Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.

8)       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9)       Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10)    Valg af revisor.

11)    Eventuelt.


 

6.5

Medlemmerne har en stemme for hver ejendom, der er tilsluttet værket. Har ejendommen flere ejere, kan kun én repræsentere ejendommen og stemme på generalforsamlingen. Boligforeninger og lignende har en stemme pr. afdeling med eget tinglyst skøde og med minimum 6 huse eller lejligheder.

 

6.6

Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt til administrator eller anden til ejendommen knyttet person. I tilfælde af sygdom eller bortrejse kan stemmeretten udøves ved fuldmagt til medlemmets ægtefælle eller myndigt barn.

 

Bortset herfra kræves personligt fremmøde. Ingen fuldmagt er gyldig uden ejerens personlige underskrift,  og enhver fuldmagt skal ved generalforsamlingens begyndelse forelægges dirigenten for at opnå gyldighed. Ingen person kan stemme med mere end en fuldmagt.

 

6.7

Det er en forudsætning for udøvelse af stemmeretten, at der pr. 31. december ikke henstår uberigtigede restancer.

 

6.8

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

6.9

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

 

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

 

6.10

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

6.11

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

 

6.12

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.


6.13

Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

6.14

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

 

6.15

Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

 

§ 7 Bestyrelse

 

7.1 Bestyrelse

 

Selskabets bestyrelse består af 5 til 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som alle skal være medlemmer af selskabet.

 

I en overgangsperiode har den hidtidige bestyrelse for Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. ret til at udpege 2 af de generalforsamlingsvalgte medlemmer direkte. Disse medlemmer udpeges for en periode frem til den 31. december 2020 og er første gang på valg på den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2020.

Bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.A. har mulighed for at forlænge denne periode med 1 år frem til den 31. december 2021. I denne periode vælges alene 5 af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen.

 

Derudover kan kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune hver udpege et bestyrelsesmedlem, hvis den enkelte kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Disse bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen med samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det kommunale medlem udpeges for en 2-årig periode, svarende til den i varmeværket gældende valgperiode.

 

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 9 medlemmer. Vælger kommunalbestyrelserne ikke at udpege bestyrelsesmedlemmer, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med op til to medlemmer.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, jf. § 8. Hvert andet år afgår formanden.

 

Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige medlemmer ved lodtrækning 2. gang og ellers i den rækkefølge, medlemmet er valgt.

 

De bestyrelsesmedlemmer, som kommunalbestyrelserne har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelserne.

 

7.2. Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.


Genvalg kan finde sted.

 

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1.

 

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

 

7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse 8.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv

sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan modtage honorar for sit arbejde.

 

8.2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

8.3

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

 

8.4

Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.

 

8.5

Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.

 

8.6

Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

 

8.7

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

 

8.8

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden. Dette gælder også ved lysning eller aflysning eller meddelelse om rykningspåtegninger på servitutbestemmelser vedrørende medlemmernes ejendomme.


Ved køb, salg og pantsætning af selskabets faste ejendom eller ved optagelse af lån til selskabet tegnes dette af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsen er bemyndiget til - i det omfang den måtte finde det nødvendigt - at optage lån og kreditter under forudsætninger af, at der finder tilsvarende investeringer sted i de værket tilhørende bygninger, anlæg eller ledningsnet m.v.

 

8.9

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision 9.1

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

 

9.2

Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

 

9.3

Så længe Norddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen.

 

Så længe Syddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab endvidere indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen.

 

Uden kommunalbestyrelsernes samtykke kan hverken bestyrelse eller generalforsamling træffe bestemmelse om overførelse af underskud fra et regnskabsår til et andet.

§ 10 Selskabets opløsning 10.1

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om

vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 

10.2

Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

 

10.3

Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.

 

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den / 2019.


6. maj 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til to gange ekstraordinær generalforsamling i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A.

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. til afholdelse i Landbohjemmet, mandag den 27/5 2019 kl. 19.00.

 

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens forslag om fusion mellem Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. og Auning Varmeværk A.m.b.A.

 3. Eventuelt.

Det kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, indkaldes der til endnu en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden mandag d. 3/6 kl. 19.00 i Landbohjemmet

 

Ad. 2. Bestyrelsens forslag om fusion med Auning Varmeværk A.m.b.A.

 

Bestyrelsen for Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. har stillet forslag om en fusion med Auning Varmeværk A.m.b.A.

 

Bestyrelsen har i samarbejde med bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.A. udarbejdet en fusionsaftale med tilhørende fusionsbalance. Fusionsaftalen i sin helhed, kan ses på Pindstrup Varmeværk hjemmeside. Aftalens vigtigste punkter er:

 

 • Fusionen omfatter Auning Varmeværk A.m.b.A. (fortsættende) og Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. der begge indgår i fusionen som ligeværdige parter.

 • Det er bestyrelsernes vurdering, at den påtænkte fusion vil medføre administrative lettelser i begge varmeværker, der allerede inden fusionen indgår i et samarbejde.

 • Bestyrelserne er endvidere enige om, at de to varmeværkers forsyningsområder på sigt skal have ens varmepriser.

 • For at sikre, at fusionen ikke medfører økonomisk belastning for forbrugerne i Auning Varmeværk A.m.b.A., hvilket vil være i strid med § 20, stk. 7, i lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 (varmeforsyningsloven), er bestyrelserne enige om, at forbrugerne i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. skal betale et fast overgangsbidrag på DKK 10.000 fordelt over en periode på fem år.

 • Det er en forudsætning, at fusionen godkendes Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, idet de to varmeværkers forsyningsområder sammenlægges til et forsyningsområde, og idet kommunerne har afgivet kommunegarantier for varmeværkernes lån. Der er indsendt ansøgning om tilladelse til begge kommuner.

 • Det er ligeledes en forudsætning, at generalforsamlingerne i begge varmeværker godkender fusionen i henhold til det enkelte varmeværks vedtægter.

 • Med virkning fra fusionsdatoen indtræder andelshaverne i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. som andelshavere i Auning Varmeværk A.m.b.A. med de samme rettigheder og forpligtigelser som Auning Varmeværk A.m.b.A.’s andelshavere (forbrugerne). Med virkning fra dette tidspunkt opkræves samme priser, jf. dog det angivne om overgangsbidrag.

 • Varmeforbrugerne i begge værker betaler indtil fusionsdatoen de respektive varmepriser som bestyrelserne har fastsat for 2018/19. Priser for 2019/20 fastsættes af de to nuværende bestyrelser i fællesskab.

 • Fusionen gennemføres med virkning fra 1. juli 2019.

Konsekvenserne for ledelsens sammensætning er nærmere beskrevet under Valg af bestyrelse og suppleanter

 

Bestyrelsen opfordrer alle interessenter til at gennemgå fusionsaftalen.

 

 

Som led i den foreslåede fusion har selskabets bestyrelse stillet forslag om, at der vedtages en gennemgribende ændring af selskabets vedtægter. Dette indbefatter en ændring af følgende forhold:

 

 • Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. optages som nyt binavn.

Ny ordning for varmeværkets ledelse, jf. nærmere om det under Valg af bestyrelse og suppleanter

 

 • Udkast til reviderede vedtægter kan ses på Pindstrup Varmeværks hjemmeside.

Bestyrelsen opfordrer alle interessenter til at gennemgå forslaget til reviderede vedtægter.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter

 

Som led i den foreslåede fusion har selskabets bestyrelse stillet forslag om, at der vedtages en ny ordning for varmeværkets ledelse. De vigtigste punkter er:

 

 • Bestyrelsen i Auning Varmeværk A.m.b.a. fortsætter som udgangspunkt uændret efter fusionen.

 • Bestyrelsen for Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. har dog ret til at udpege op til 2 nye medlemmer af bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.A. efter fusionen. Disse medlemmer udpeges for en periode på 2 år frem til den 31. december 2020 og er første gang på valg på den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2020. Der er mulighed for at forlænge denne periode med 1 år frem til den 31. december 2021 den ordinære generalforsamling for 2020.

 • Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har begge ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, hvis den enkelte kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Disse bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen med samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Med Venlig Hilsen

Pindstrup Varmeværk

www.pindstrup-varmevaerk.dk

Mail pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk


6. maj 2019

Fusionsaftale for fusion mellem Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk

 

Fusionsaftale

for  fusionen mellem

 

 

 

Auning Varmeværk A.m.b.a.

Energivej 18

8963 Auning

CVR-nr .  25 47 39 14

 

og

 

Pindstrup Varmeværk A.m .b.a.

                                    Pindstrup 8550 Ryomgård

CVR-nr.  20 48 60 15


 

Undertegnede bestyrelser for Auning Varmeværk A.m.b.a. og Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. med hjemsted i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune indgår herved i forening følgende fusionsaftale:

 

 

 1. 1.   De omfattende selskaber

 

Fusionen omfatter Auning Varmeværk A.m.b.a. og Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. der begge indgår i fusionen som ligeværdige parter.

 

Det fortsættende selskab skal være Auning Varmeværk A.m.b.a., og Pindstrup Varmeværk

A.m.b.a. opløses ved likvidation.

 

Det fortsættende selskab har som nu hjemsted i Norddjurs Kommune. Selskabet videreføres efter fusionen under navnet "Auning Varmeværk A.m.b.a." med binavnet "Pindstrup Varmeværk A.m.b.a.".

 

 1. 2.  Baggrunden for fusionen

 

Det er bestyrelsernes vurdering, at den påtænkte fusion vil medføre administrative lettelser i begge varmeværker, der allerede inden fusionen indgår i et samarbejde.

 

Bestyrelserne er endvidere enige om, at de to varmeværkers forsyningsområder på sigt skal have ens varmepriser.

 

For at sikre, at fusionen ikke medfører økonomisk belastning for forbrugerne i Auning Varmeværk A.m.b.a., hvilket vil være i strid med§ 20, stk. 7, i lovbekendtgørelse nr. 64 af

21. januar 2019 (varmeforsyningsloven), er bestyrelserne enige om, at forbrugerne i Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. skal betale et  fast overgangsbidrag på DKK 10.000 fordelt  over en periode på fem år, jf. pkt. 5.

 

3. Forudsætninger:

 

Forsyningstilsynet har oplyst, at tilsynet ikke godkender fusioner, og at tilsynet derfor ikke foretager en konkret behandling af fusionen mellem Auning Varmeværk A.m.b.a. og Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. Det er således en forudsætning, at bestyrelserne i Auning Varmeværk

A.m.b.a. og Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. sikrer, at reglerne i lovbekendtgørelse nr. 64 af

21. januar 2019 (varmeforsyningsloven) overholdes.

 

Det er herunder en forudsætning, at der sker behørig anmeldelse til Forsyningstilsynets register af de reviderede vedtægter for Auning Varmeværk A.m.b.a. og andet materiale med betydning for priser og betingelser for levering af varme fra det fortsættende selskab. Hvert varmeværk har sin egen registersag.

 

Det er endvidere en forudsætning, at fusionen godkendes Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, idet de to varmeværkers forsyningsområder sammenlægges til et forsyningsområde, og idet kommunerne har afgivet kommunegarantier for varmeværkernes lån, jf. pkt. 10. Kommunerne skal bl.a. tage stilling til nærværende fusionsplan  med tilhørende bilag samt til de reviderede vedtægter for Auning Varmeværk A.m.b.a.

 

Det er endeligt en forudsætning, at generalforsamlingerne i begge varmeværker godkender fusionen i henhold til det enkelte varmeværks vedtægter.

 

 1. 4.  Nødvendige investeringer:

 

Auning Varmeværk A.m.b.a. er på fusionstidspunktet ved at opføre et nyt varmeværk, der forventes at kunne sættes i drift ultimo 2019 eller primo 2020.


 

 

Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. har afholdt ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger i årene op til sammenlægningen.

 

Bestyrelserne forventer på denne baggrund, at der i perioden efter sammenlægningen alene vil være tale om almindeligt vedligehold af de to varmeværker.

 

Der er taget højde for de foretagne investeringer i fastsættelsen af overgangsbidraget, jf. pkt. 5.

 

 1. 5.   Ejerforhold og betaling af overgangsbidrag:

 

Med virkning fra fusionsdatoen indtræder andelshaverne i Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. som andelshavere i Auning Varmeværk A.m.b.a. med de samme rettigheder og forpligtigelser som Auning Varmeværks andelshavere (forbrugerne). Med virkning fra dette tidspunkt opkræves samme priser, jf. dog det nedenfor angivne om overgangsbidrag. Det sikres, at andelshaverne indkaldes individuelt til de nødvendige generalforsamlinger.

 

Varmeforbrugerne i begge værker betaler indtil fusionsdatoen de respektive varmepriser som bestyrelserne har fastsat for 2018/19. Priser for 2019/20 fastsættes af de to nuværende

best yrelser i fællesskab.

 

I tillæg til den almindelige varmepris betaler forbrugerne i Pindstrup Varmeværk  A. m.b.a.  et fast overgangsbidrag på DKK 10.000 fordelt over en periode på fem år. Overgangsbidraget er blandt andet fastsat på baggrund af de invest eringer mv., som Auning Varmeværk A. m.b.a. og Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. har afholdt inden fusionen, jf. pkt. 4.

 

Statsautoriseret revi sor Jeanette Staal, BDO St atsautoriseret revisionsaktieselskab har udarbejdet udkast til fusionsbalance for selskaberne. Udkast til  balance vedlægges som bilag 1 til fusi onsaft alen.

 

 1. 6.  Virkningstidspunkt:

 

Fusionen gennemføres med virkning fra 1. juli 2019 (fusionsdatoen).

 

Fra dette tidspunkt overgår Pi ndstrup Varmeværk A.m.b.a. ' s r ett igheder og forpligtigelser til Auning Varmeværk A.m.b.a., hvis forudsætningerne i pkt. 3 er opfyldt.

 

 1. 7.  Fusionens tilsigtede retsvirkninger:

 

Ved fusionen overtager Auning Varmeværk A.m. b.a. Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. 's aktiver til en værdi, der modsvares af påhvilende gæld som helhed og uden undtagelse, idet det antages at værdien af egenkapitalen i Pindstrup Varmeværk vil  være ubetydelig. Der henvises  i øvrigt til balancen i bilag 1.

 

Auning Varmeværk A.m .b.a. indtræder således fuldt ud i Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. 's rettigheder og forpligtelser. Bestyrelserne i Auning Varmeværk A.m . b.a. og Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. indhenter samtykke fra selskabernes kreditorer i fornødent omfang.

 

 1. 8.  Medarbejderes retsstilling:

 

Pindstrup Varmeværk A.m. b.a. har en ansat inden fusionen. Bestyrelserne forudsætter, at ansættelsesforholdet ophører, inden fusionen.


 

 1. 9.  Vederlag til ledelserne:

 

Ingen bestyrelsesmedlemmer i de to selskaber får noget vederlag eller anden særlig fordel i forbindelse med fusionen.

 

 1. 10.  Kommunegarantier:

 

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har stillet kommunegarantier for Auning Varmeværk A.m.b.a. og Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. Bestyrelserne er enige om, at kommunegarantierne efter sammenlægningen fordeles efter forbrug i det enkelte varmeværks forsyningsområde.

 

Det målte forbrug for 2017 / 18 har udgjort et salg til Pindstrup på 9.978 ud af et samlet salg på 32.085, svarende til ca. 31%. Kommunegarantien skal årligt opgøres på baggrund af målt leveret varme inkl. ledningstab. Der kommer en regulering, idet salget i Auning er opgjort uden ledningstab, mens salget i Pindstrup er opgjort med ledningstab.

 

 1. 11.  Skat:

 

Pindstrup Varmeværk er ikke skattepligtigt, hvorfor overdragelse af aktiver og gæld kan gennemføres uden skattemæssige konsekvenser.

 

Auning Varmeværk er ligeledes ikke skattepligtigt og vil heller ikke være det efter fusionen.

 

 1. 12.  Fuldmagt:

 

Hvis Forsyningstilsynet tilkendegiver, at der skal foretages ændringer i Auning Varmeværk

A.m .b.a.'s principper for prisberegningen, fusionsbalance, vedtægter  eller  henlæggelser, eller at fusionsaftalens bestemmelser om overgangsbetaling m.v. skal ændres, er de to bestyrelser bemyndiget til at gøre dette under forudsætning af, at ændringerne er af mindre omfang og i øvrigt forfølger formålet med fusionen.

 

De to varmeværker er i forbindelse med fusionen repræsenteret ved de respektive bestyrelser, der begge er bemyndiget til at foretage anmeldelser overfor relevante myndigheder.

 

 1. 13.  Bestyrelsesrepræsentation:

 

Bestyrelserne i de to varmeselskaber er enige om, at bestyrelsen i Auning Varmeværk

A.m.b.a. som udgangspunkt fortsætter uændret efter fusionen.

 

Bestyrelsen for Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. har dog ret til at udpege op til 2 nye medlemmer af bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.a. efter fusionen. Disse medlemmer udpeges for en periode på 2 år frem til den 31. december 2020 og er første gang på valg på den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2020. Der er mulighed for at forlænge denne periode med 1 år frem til den 31. december 2021 den ordinære generalforsamling for 2020.

 

Bestyrelserne for de to varmeværker er eni ge om at arbejde for, at ovenstående overgangsordning for ledelsen i Auning Varmeværk A.m.b.a. indsættes i de reviderede vedtægter for Auning Varmeværk A.m.b.a., der skal godkendes i forbindelse med fusionen.

 

Herudover forpligtes alle nuværende bestyrelsesmedlemmer i de to varmeværker til loyalt at stille viden og erfaringer til rådighed ved overgivelse af  teknisk  drift og administration til Auning Varmeværk A.m.b.a. og assistere positivt i alle relevante forhold.


 

14.  Vedtægter for Auning Varmeværk A.m.b.a.

 

På ekstraordinær generalforsamling i Auning Varmeværk A.m.b.a. fremlægges reviderede vedtægter for varmeværket til godkendelse. De reviderede vedtægter  skal bl.a. indeholde nyt binavn for varmeværket, "Pindstrup Varmeværk A.m.b.a.", jf.  pkt. 1, og bestemmelser om overgangsordning for bestyrelsen, jf . pkt. 13.

 

15.  Underskrifter:

 

Vedtaget af bestyrelsen i Auning Varmeværk A.m.b.a. den 20/2 2019:

 

 

 

 

 
   

 

 

Kaj Dahl Andersen (formand)

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Per Sørensen (næstformand)

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Lars Sørensen

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Jacob Mikkelsen

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Henning Nielsen

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Marius Mollerup

 

 

 

 

 

Vedtaget af bestyrelsen i Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. den 20/2 2019:

 

 

 

 

 
   

 

 

Carl-Henrik Behrens (formand)

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Klaus Jørgensen


 

 

 

 

 

Bjarne Nielsen

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Kim Overfeldt

 

 

 

 

 

 
   

 

 


8. april 2019

Orienteringsbrev fra Pindstrup Varmeværk

Til forbrugerne i Pindstrup Varmeværk A.M.B.A.

 

Der har været en del aktivitet på diverse medier vedrørende varmeværket, herunder priser og andre forhold.

Vi har derfor udarbejdet denne orienteringsskrivelse som gerne skulle give svar på nogle af de forhold som efterlyses.

Pindstrup Varmeværk har på 2 generalforsamlinger besluttet at fusionere med Auning Varmeværk. Indkaldelse til disse generalforsamlinger er offentliggjort på vor hjemmeside og i lokalavisen

Baggrunden for en fusion med Auning Varmeværk er bl.a., at vi i forvejen køber varme fra Auning, at bestyrelsen er ved at nå en alder hvor flere påtænker at fratræde i bestyrelsen samt det forhold at Auning Varmeværk er veldrevet og har en forholdsvis billig varmepris. Der har ikke været synlig interesse fra andre om at deltage i bestyrelsesarbejdet.

En fusion med Auning Varmeværk kan sandsynligvis ske med virkning fra 30/6 2019 hvor vort regnskabsår afsluttes.

Der er udført beregninger af statsautoriseret revisor for at opgøre hvordan de økonomiske tal, herunder varmepris, andelskapital (som Auning Varmeværk har) samt øvrige faktorer.

Disse beregninger viser i store træk at vi i Pindstrup skal betale en merpris på 10.000 kr. pr. forbruger som kan opkræves over de kommende 5 år som en del af varmeopkrævningen.

Vi har afholdt flere møder med bestyrelsen i Auning Varmeværk. De har ved det seneste møde tilbudt os, at hver forbruger i Pindstrup Varmeværk skal betale merprisen på 10.000 kr. over 5 år og samtidig vil vor pris excl. moms blive sænket fra de nuværende 0,55 øre pr KWh til Aunings pris som på nuværende tidspunkt udgør 0,42 øre pr KWh.  Bestyrelsen i Pindstrup anser dette for at være en god aftale.

Vi skal selvfølgelig gøre opmærksom på, at dette er de nuværende priser og at ingen kan vide hvordan prisen vil være fremover. Det er dog vor klare opfattelse Auning Varmeværk er et solidt og godt værk som har styr på økonomien og ikke er så økonomisk sårbar som vi er i vort mindre værk. Auning Varmeværk har tidligere år haft en pris på kun 0,36 øre pr. KWh men har nu hævet prisen for at være sikker at der er midler til det igangværende byggeri af et nyt værk i Auning.

De 2 værker er naturligvis omfattet af varmeforsyningsloven som siger at værkerne ikke må have overskud eller underskud. Det gøres praktisk ved at indregne eventuelle overskud eller underskud i det kommende års priser.

Efter fusionen vil administration og medarbejdere være på Auning Varmeværk, og de vil også foretage arbejder i Pindstrup i det omfang de ikke bruger eksterne håndværkere.

Den fremtidige bestyrelse vil være den valgte bestyrelse på medlemmer fra Auning Varmeværk samt yderligere 2 personer fra bestyrelsen i Pindstrup. Dette vil være sådan i en overgangsfase, hvorefter bestyrelsen vil blive valg på generalforsamlingen hvor andelshavere fra begge byer naturligvis er velkomne.

 

Pindstrup 1.april 2019

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen fra Pindstrup Varmeværk

 

Carl Henrik Behrens (formand)

Klaus Jørgensen

Bjarne Nielsen

Jens Anders Rasmussen

Kim Overfeldt

 

I er naturligvis velkomne til at kontakte os hvis der er spørgsmål eller andre ting.

Carl Henrik Behrens (drift og teknik) på 42 17 28 04(om aftenen)

Klaus Jørgensen (økonomi) på 25 21 40 82 (om aftenen)


16. februar 2019

Årsberetning fra ordinær generalforsamling 2018

Pindstrup Varmeværk

Beretning for driftståret  2017/18.

Regnskabet viser et overskud på kr.179.167 . og med et fremført underskud fra sidste år på kr. 178.320,  er der  et overskud  på kr. 847,00  som indregnes i næste års priser. Siden 2014 er gælden nedbragt med på kr. 2,5 mil .

 Det går den rigtige vej men har bibeholdt prisen på 0,55 kr.+moms pr. KWh.

 

Der har ikke været nogen drifts problemer af væsentlig karakter i regnskabsåret så vi har kunnet levere varme til alle forbrugere.

Nøgletal for drifts året:

Det er stadig meget mildt så der sælges ikke så meget varme men vi har ramt det der er budgetteret med.

Det foregående år 2016/17 solgte varmeværket  6297 MWh, hvor der i 2017/18 er solgt 6532 MWh. En lille smule mere, lige lidt mere end  budgettet på 6000 MWh

Der er indkøbt 9920 MWh/sidste år 9373 MWh fra Auning varmeværk. Der er solgt 6532 MWh. Det bevirker at der er et gadetab på 3388 MWh svarerende til ca.34 %.

Det høje gadetab er pg.a af dårlig isolering af rør i gadenettet samtidig køres der ud i nettet med unormal høj temperatur for at nå yderområderne.

Samtidig er det vigtigt at afkølingen i ejendommene er så høj som muligt.

Der er i årets løb brugt mange penge på vedligeholdelse.

Sidste år vedligeholdelse inkl. Tilsyn Kr. 205.832

I år er vedligeholdelse inkl. Tilsyn Kr. 659.795

 

 Der er 305 forbrugere, der er ikke yderlige tilslutninger i regnskabsåret.

Varmeværket ligger stadig i den høje ende med prissammenligningen med andre værker . Et gennemsnitshus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh koster ca. 17,099  kr./år hvor gennemsnittet for hele DK ligger på 12.171 kr./år. (vægtet gennemsnit) Vi er dog ikke den højeste i DK der er flere værker ligger væsentlig højere med MWh pris.

Tallene viser desuden, at der er stor spredning i priserne på fjernvarme . Således koster det fra kr.5.456 til kr.24.012 at opvarme et standardhus årligt, afhængig af hvilket forsyning, huset aftager varme hos.

Vi har i året bidraget med energibesparelser på 84.000 kr. som svarer til 193 MWh = kr. 435.00 pr. MWh som vi har købt gennem DFH fælles køb.

Som nævnt i den sidste årsberetning arbejder vi stadig på fusion med Auning Varmeværk, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på da dette er et punkt på dagsordenen.

Carl-Henrik Behrens 05-11-2018


2. december 2018

Ledningsarbejde

Pga .ledningsarbejde på Skolevej tirsdag d.04-12-2018 vil der være afbrydelse af varmeforsyningen fra kl.09.00 til ca. kl.15.00, følgende veje vil blive berørt.

Skolevej 17-39, Skovbrynet 2-39, Tværvej 1-6, Skovsvinget 1-10, Tjørnervej, Kongsvej, Syrenvej og Kirkevej

Bestyrelsen


25. november 2018

Ledningsarbejde pga. brud

Pga. udskiftning af stopventiler på Brunmosevej, vil der være svigt af varmeforsyningen, tirsdag d. 27/11 fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00

Følgende veje bliver berørt: Brunmosevej fra nr.5 og Tørvevej

Bestyrelsen


25. november 2018

Ledningsarbejde pga. brud

Pga. færdiggørelse af bruddet på Storegade, vil der være forstyrrelse på varmeforsyningen, mandag d. 26/11 fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00 
Følgende veje vil være påvirket af lukningen.
Storegade, Kirkevej, Skovbrynet, Syrenvej, Tværvej, Banevej, Hvidebrovej og noget af Skolevej, Tjørnevej, Skovsvinget Bakkevej, Solbakken og Ringsø
 ...

Bestyrelsen


23. november 2018

Ledningsbrud

Pga. et overrevet fjernvarmerør på Storegade vil der være forstyrelse på varmeforsyningen.
Følgende veje vil være påvirket af lukningen.
Storegade, Kirkevej, Skovbrynet, Syrenvej, Tværvej, Banevej, Hvidebrovej og noget af Skolevej, Tjørnevej, Skovsvinget og Ringsø
Skaden bliver udbedret så hurtigt som muligt

...

Bestyrelsen


23. november 2018

Svigtende varmeforsyning

Pga. lav temperatur fra Auning, kan der fremkomme svigt i varmeforsyningen indtil kl. 11.00 i dag
Bestyrelsen d. 23-11-2018


12. november 2018

Forlængelse af ledningsarbejde

Da det viser sig at omfanget af brudet på Skovbrynet er værre ind først antaget, vil det være nødvendigt at afbryde varmeforsyningen igen tirsdag d.13/11 fra kl.09.00 til ca. kl.15.00
Ffølgende veje vil blive berørt Skolevej 17-39, Skovbrynet 2-39, Tværvej 1-6, Skovsvinget 1-10, Tjørnervej, Kongsvej, Syrenvej og Kirkevej
Bestyrelsen

10. november 2018

Ekstraordinær generalforsamling

Se dagsorden under fanen generalforsamling

10. november 2018

Ledningsarbejde pga. brud

Pga.brud på fjernvarmeledning på Skovbrynet vil der mandag d.12-11-2018 vil der være afbrydelse af varmeforsyningen fra kl.09.00 til ca. kl.15.00 følgende veje vil blive berørt Skolevej 17-39, Skovbrynet 2-39, Tværvej 1-6, Skovsvinget 1-10, Tjørnervej, Kongsvej, Syrenvej og Kirkevej
Bestyrelsen

17. oktober 2018

Generalforsamling

 

 

GENERALFORSAMLING

mandag den 05. november 2018

Kl. 19.30 i Landbohjemmet

 

DAGSORDEN

 

 

 1. Valg af dirigent

 1. Formandens beretning

 1. Regnskab og budget

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 2. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 3. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 4. Behandling af indkommende forslag

 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

  Fusion med Auning Varmeværk

 6. Eventuelt

   

   

Forslag skal være formanden i hænde senest 12 dage før

generalforsamlingen

 


2. oktober 2018

Ledningsarbejde

Pindstrup Varmeværk
Pga.brud på fjernvarmeledning  på Kirkevej vil der onsdag d. 03-10-2018 vil der være afbrydelse af varmeforsyningen fra kl. 07.30 til ca. kl. 17.00 følgende veje vil blive berørt Skolevej 17-39, Skovbrynet 2-39, Tværvej 1-6, Skovsvinget 1-10, Tjørnervej, Kongsvej, Syrenvej og Kirkevej

Bestyrelsen


24. august 2018

Ledningsarbejde

Afbrydelse af varmeforsyning
 
Mandag d.27.08.18 fra kl. 09.00 til ca. 13.00 vil varmeforsyningen være afbrudt pga. ledningsarbejde
Følgende veje vil blive omfattet af lukningen: hele Toftevej, en del af Bakkevej, en del af Solbakken en del af Brunmosevej, hele Bøgevej, hele Skolevej og Skovbrynet 47-53
 
 
Venlig hilsen bestyrelsen
 Pindstrup Varmeværk

26. juni 2018

Afbrydelse af varmeforsyning

Pga. af ledningsarbejde på hovedledning til Ringsø er der afbrudt for varmeforsyningen torsdag d.28/6-2018 fra kl. 08.00 til ca. kl. 16.00

Følgende veje er berørt af afbrydelsen: Storegade fra nr.2 til nr. 34, hele Banevej hele Hvidebrovej, hele Ringsøvej hele Kastrupvej og Hasselholmvej

Mvh. Bestyrelsen  


18. juni 2018

Årsaflæsning 2018

Aflæsning af fjernvarme forbrugsmålere foretages i tidsrummet fra d. 20-06 til d. 30-06 2018

Årsopgørelsen udsendes via Nets sidst i juli.

Bestyrelsen

 


29. maj 2018

Forstyrelse på varmeforsyning

Pga. et brud på Kongsvej, kan der fremkomme forstyerlser på varmeforsyningen onsdag d. 30/5-2018 fra kl. 09.00 til ca. 17.00

Det gælder på følgende veje.

Kirkevej, Skolevej fra nr. 17 til 39, Skovbrynet nr. 31 til 39, Syrenvej, Kongsvaj, Tværvej, Skovsvinget og Skovbrynet 2 til 23 

Mvh. Bestyrelsen

 


23. marts 2018

Genetablering af varmeforsyning

Så er der igen varmeforsyning i de berørte områder, vi undskylder afbrydelsen 

Mvh. bestyrelsen


23. marts 2018

Afbrydelse af varmeforsyning

Pga. en rørsprængning på hovedledningen til Ringsø er der afbrudt for varmeforsyningen. Følgende veje er berørt af afbrydelsen, Storegade fra nr. 34 til          nr.2, hele Banevej hele Hvidebrovej og Ringsø.

Vi arbejder på at få det lavet i aften og nat.

Vi beklager meget

Mvh. Bestyrelsen 


23. januar 2018

Afbrydelse af varmeforsyning

Pga. ledningsarbejde på Storegade vil varmeforsyningen være afbrudt i tidsrummet onsdag d. 24.01-18 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00, Følgende veje vil være omfattet af lukningen. Storegade nr. 2-75,  Ringsøvej,  Kastrupvej,  Kirkevej, Syrenvej, Tjørnevej, Kongsvej, Tværvej, Skovsvinget, Hvidebrovej, Skovbrynet nr. 2-39, og Skolevej fra nr. 17-30. Vi beklager men det er en nødvendig repation.

Mvh. Bestyrelsen 

 


20. januar 2018

Afbrydelse af varmeforsyning

Pga.ledningsarbejde vil varmeforsyningen kortvarigt være afbrudt mandag d.22/1-18 kl.09.00 til ca. kl.12.00 følgende veje vil være berørt: Storegade fra nr.79 til nr.125, hele Perlevej og Sandvej
Mvh. Bestyrelsen

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk