Vedtægter for Pindstrup Varmeværk

 

Hent Vedtægter for Pindstrup Varmeværk som pdf.

 

VEDTÆGTER FOR PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.a

 

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Pindstrup Varmeværk A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Midtdjurs Kommune.

 

§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Pindstrup by.

2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af sel-skabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

 

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hoved-måler tilhørende selskabet.
 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller bolig-selskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direk-te tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler til-hørende selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejen-dom kan forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejen-domme, forpagtere etc.

3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældend.

3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal re-spektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udle-verede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selska-bets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmel-ser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

3.6.1.1.1 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

 

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varme- prisudvalgets/Energitilsynets retningslinier om kostægte tarif-fastsættelse.

 

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010: Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010: Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til ud-gangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 1. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
 2. Eventuelt skyldige afgifter.
 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikled-ningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de til selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejen-dom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den ud-trædendes varmeforsyning.
  Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
 5. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end 2-årsdagen for udtrædel-sestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
  Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsud-gifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt led-ningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspro-priationsreglerne i varmeforsyningsloven.

 

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages var-sel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlej-lighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlej-lighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret nav-nefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boli-ger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshave-ren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af sel-skabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlin-gen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsen-teret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsam-ling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første ge-neralforsamling og forslag kan da vedtages alene med sim-pel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på først-kommende generalforsamling redegøre for sådanne æn-dringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalfor-samling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at under-søge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før gene-ralforsamlingen.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når besty-relsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andels-haverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalfor-samling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

 

§ 7 Bestyrelse

7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selska-bets lån.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valg-perioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valg-barhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære general-forsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

 

§ 8 Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-ningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens be-slutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesfor-hold m.v.

8.5 Bestyrelsen fastsætter til enhver tid retningslinier for fastlæggelse af tariffer under hensyntagen til Gas- og Varme-prisudvalgets/Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse. Så længe selskabet har løbende lån mod kommunegaranti, skal retningslinierne godkendes af kommunalbestyrelsen.

8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Optagelse af lån, også ud over de af kommunen garantere-de, kan dog kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, så længe selskabet har kommunegaranterede lån løbende.

8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

 

§ 10 Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsam-lingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den. 24.06.2004

Anmeldt til Energitilsynet d. 27.02.2014

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk